Publikacje naukowe

Ogólne informacje o przyjętych w Pewnym Wydawnictwie procedurach mających weryfikować rzetelność procesu wydawniczego i recenzyjnego w odniesieniu do publikacji naukowych

Procedura wydawnicza i recenzyjna (skrót)

 1. Pewne Wydawnictwo skupia się na publikacji książek naukowych: monografii, rozpraw, edycji krytycznych i przekładów.
 2. Etyka publikacyjna Pewnego Wydawnictwa opiera się przede wszystkim na zaufaniu do uczciwości autora, rzetelności recenzentów oraz doświadczeniu i kompetencji redaktorów. Wydawnictwo podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych w praktyce wydawniczej. Dodatkowo firmuje ją nazwisko i doświadczenie zawodowe właściciela wydawnictwa, który zastrzega sobie prawo wstępnej oceny wartości zgłoszonej pracy.
 3. Zasady recenzowania książek pozostają także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.
 4. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor, recenzent pracy naukowej i wydawca są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
 5. Pewne Wydawnictwo dba o stosowanie procedur, które zapobiegają plagiatom i publikacji fałszywych danych, przeciwdziała nierzetelności naukowej związanej z pominięciem lub niewłaściwym przypisaniem autorstwa dzieła, stosuje jednolite standardy oceny kwalifikowania prac do druku, zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
 6. Wszystkie publikacje naukowe Pewnego Wydawnictwa przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego i druku przechodzą proces recenzyjny, polegający na skierowaniu publikacji do jednego z 3 zaproponowanych przez autora recenzentów lub do recenzenta wybranego przez Wydawcę. W określonych przypadkach Wydawnictwo korzysta z procedury single-blind review lub zamawia dodatkową recenzję.
 7. Z Pewnym Wydawnictwem, jako recenzenci, w zakresie publikacji z kręgu humanistyki zgodzili się współpracować m.in.:
 • prof. dr hab. Piotr Chlebowski (KUL)
 • prof. dr hab. Tomasz Korpysz (UKSW)
 • prof . dr hab. Wojciech Kudyba (UKSW)
 • prof. dr hab. Michał Kuziak (UW)

Wydawca i redaktor mogą w podjęciu decyzji o publikacji pracy posiłkować się istniejącymi recenzjami opracowania, ale nie stanowią one czynnika rozstrzygającego.

 1. Zgodnie jest z wytycznymi COPE, do druku dopuszczane są wyłącznie pozytywnie recenzowane publikacje o ważkiej wartości naukowej.
 2. Proces recenzyjny jest w części poufny, z wykluczeniem konfliktu interesów, uwzględniający dyrektywy RODO.
 3. W weryfikacji oryginalności tekstu Pewne Wydawnictwo ma prawo wykorzystywać programy antyplagiatowe.
 4. Przypadki ewentualnych nadużyć i plagiatów są zgłaszane do instytucji, z którym zawodowo związany jest autor, a wydawnictwo po otrzymaniu wyjaśnień zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku publikacji, w której dopuszczono się nadużyć czy nieuczciwości.
 5. Autor czy instytucja, która zgłosi chęć opublikowania książki w Pewnym Wydawnictwie, otrzyma drogą mailową dokument zawierający szczegółową i rozbudowaną informację dotyczącą wewnętrznych procedur wydawniczych i recenzyjnych. W większości są one zgodne z z diagramami COPE: https://publicationethics.org/resources/translated-resources. W przesłanej Autorom informacji są szczegółowo opisane zasady etyczne obowiązujące Autorów, redakcję i recenzentów. Podobne szczegółowe informacje i wytyczne  otrzymują w pliku recenzenci i współpracujący z Pewnym Wydawnictwem redaktorzy.